Integritetspolicy

Vi värnar om våra kunders integritet, därför är det viktigt att du och dina personuppgiftyer hanteras på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till din integritet. Via denna policy framgår vilken information vi har, hur vi använder den samt hur vi arbetar med din information. Denna policy beskriver även dina rättigheter till kontroll över din information och hur du går tillväga för att utöva dina rättigheter.

1. Vilken information vi samlar in

Vi samlar och behandlar informationen nedan, beroende på vilka av våra tjänster samt hur du tar del av dessa lämnas viss information direkt eller indirekt. Till exempel om du genomför ett köp, tar del av nyhetsbrev, blir medlem, skapar en kundprofil, kontaktar oss eller lämnar personuppgifter av något slag. Information du ger till oss:

Kontaktinformation - Namn, e-post, telefonnummer, faktura- och leveransadress, lägenhetsnummer, fastighetsbeteckning och liknande.

Personnummer - Personnummer, organisationsnummer eller samordningsnummer.

Betalningsinformation - Kredit- och kortdata, fakturainformation, bankuppgifter med mera

Vid användning av våra tjänster kan vi komma att samla in följande information:

Inhämtande av adressuppgifter - Adressuppgifter och liknande infiormation hämtas på din begäran för att underlätta köp och nyttjande av tjänster.

Information om varor/tjänster - Detaljerad infromation rörande de varor/tjänster du har köpt.

Finansiell information - Upplysningar via våra samarbetspartners.

Enhetsinformation/Beteendemönster - Exempelvis från vilken typ av mobil du besöker vår hemsida samt hur våra tjänster nyttats.

Geografisk information - Din geografiska placering i syfte at underlätta transport av varor till dig.

Film - Övervakningsfilm från butik

Livsstil- och segmenteringsinformation - Intressen, beteende samt kundprofil i syfte att erbjuda ett så attraktivt sortiment och möta våra kunders behov.

2. Vad gör vi med din information

Vårt primära syfte med att samla in information är att tillhandahålla en så bra användarupplevelse som möjligt, dina personuppgifter kan användas för att tillhandahålla, utföra och förbättra vår verksamhet. Med stöd av köp och medlemsvillkor behandlas personuppgifter för att:

Genomföra köp av varor och tjänster samt vid behov verifiera din identitet och ålder.

Ge dig support och information om produkter och tjänster vid kontakt med oss.

Administrera, utveckla och förbättra våra system och tjänster.

Administrera din kundprofil och medlemsprofil i våra system.

Lämna förmåner och rabatter till samt marknadsföra produkter.

Skicka ut nyhetsbrev med aktuella erbjudanden.

Via cookies spara webinställningar för at skapa en bättre användarupplevelse samt visa relevanta information och erbjudanden.

Bjuda in dig för att delta i kundundersökningar och affärsutveckling.

Utvärdera, analysera och förbättra sortiment och tjänster samt de system som nyttjas t.ex via felsökning, datanalysm testning och kvalitetssäkring.

Hantera samt underlätta hantering via kundtjänstärenden, förfrågningar och liknande.

Förhindra missbruk av en tjänst samt utreda, förebygga och förhindra brott.

Spara påbörjad order för enklare köp.

Erbjuda försäkring och andra närliggande tjänster.

Ta del av samt dela utvärderingar av produkter och tjänster från andra kunder.

Följa lagar och regler t.ex bokföringslagen, skattelagstiftning och liknande.

Kommunikation, vi kan komma att använda dina uppgifter för att kommunicera med dig via utskick, telefon samt elektroniskt. Vi kan komma att rikta erbjudanden baserat på tidigare köp, kontakter samt profil. I det fall du inte önskar ta del av riktad kommunikation via t.ex mail kan du avregistrera dig alt kontakta oss via mail. Vi uppfyller er begäran snarast möjligt dock senast inom 30 dagar efter att vi motagit er begäran.

 

3. Vilka vi delar din information med

För att tillhandahålla de produkter och tjänster samt leverera varor på ett säkert och effektivt vis kan vi komma att dela din information eller delar av din information med utvalda tredje parter.

Leverantörer, underleverantörer samt närstående bolag inom vår företagsgrupp. För att t.ex leverera ett paket med hjälp av Postnord (underleverantör) behöver vi dela dina upgifter med Postnord.

Betal- och kreditbolag. För att hantera betalningar kan dina uppgifter delas med finansiell aktörer. Beroende på vilka tjänster du tar del av delas dina uppgifter med betal- och kreditbolag vilka även kan komma att ta en kreditupplysning på dig. 

Försäkringsgivare, om du i samband med eller efter köp väljer att försäkra en eller flera produkter kommer dina uppgifter delas med försäkringsgivaren.

Myndigheter, till följd av lagkrav, ditt godkännande eller annan omständighet kan vi komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom men inte enbart skatteverket och polisen.

 

4. Säkerhet och rättigheter 

Vi strävar efter att skydda dina uppgifter och upprätthåller därav lämpliga rutiner, organisatoriska åtgärder samt tekniska åtgärder för att förhindra felaktig åtkomst av personuppgifter. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part och endast våra anställda eller leverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter får ta del av dessa.

Vi kommer till största del att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I det fall behandling sker i ett land utanför EU/EES kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert.

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det behövs för att uppfylla de syften som specificeras i denna policy. När data sparas för andra syften t.ex för att uppfylla krav på bokföring sparas endast uppgifter så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Vi kommer att genomföra regelbundna gallringar i syfte att ta bort personuppgifter osm inte längre behövs.

Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Begäran om uppgifter är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar från mottagen begäran. Vidare har du rätt att få felaktig eller ofullständig information ändrad. 

Du har rätt att bli raderad, bortglömd. Om du inte vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dessa raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Till följd av legala skyldigheter kan i vissa fall endast viss del av insamlad data raderas.

Du har rätt att begränsa behandling av dina uppgifter om; du bestrider att personuppgifterna är korrekta; behandlingen är olaglig; vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem till följd av rättsliga anspråk. Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din invändning är intresseavvägning. Du har rätt att få de uppgifter du tillhandahållit överförda till dig själv eller ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Du har rätt att när som helst återkalla eventuella samtycken som du givit oss, observera att det kan ta upp till 30 dagar innan en återkallelse hanteras. Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behhandling som kan få rättsliga följder för dig. Det gäller dock inte om; det är nödvändigt för fullgörande av avtal med dig; det är tillåtet enligt gällande lagstiftning; du har samtyckt till behandling.

Personuppgiftsansvarig är Telefonshoppen Norden AB som är ett svenskt företag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556723-5675 och har sitt säte i Stockholm. I det fall du har frågor angående hantering av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss via mail.

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet i Sverige som övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen.

 

5. Ändringar och tillägg

Denna policy har upprättats till följd av dataskyddsförordning (GDPR) som börjar gälla från 25 maj 2018. Vi har alltid värnat om våra kunders integritet och kommer att arbeta med att förbättra denna policy. Vi förbehåller oss därmed rätten att ändra och uppdatera denna policy.

Are you in the right place?
Continue to telefonshoppen.se